Política de

privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Identitat: GRUP ESENCIA
Adreça postal: Via Augusta 143, 1r 1a 08021 Barcelona.
Correu electrònic: rgpd@grupoesencia.es

EMPRESES VINCULADES A GRUP ESENCIA:

TIBRIO SL amb CIF B61143699 i domicili social a Passeig marítim de la Barceloneta, 30. 08000 Barcelona. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb a el Tom 36520, Foli 94, S.8, Full B 152.077, telèfon de contacte 932 25 12 72, i email de contacte rgpd@restauranteagua.com.

LA CUINA DEL NINOT, S.L., proveïda de CIF B66453838 i domicili social al C / Casanova, 133. 08036 Barcelona. Inscrita en zel Registre Mercantil de Barcelona a Tom 44.696, Foli 204, Full B 463.858, telèfon de contacte nombre 931 31 15 50 i correu electrònic de contacte rgpd@restaurantetierra.com.

WALLAJOBS, S.L. proveïda de CIF B67047910 i domicili social a Edifici Palau De Mar, Plaça de Pau Vila, 1, 08039 Barcelona. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona a Tom 46024, Foli 220, Full B 507.108, telèfon de contacte nombre 931 31 15 49 i correu electrònic de contacte rgpd@restaurantebrisa.com.

GRUP ESENCIA, com a responsable del Lloc Web, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:
– Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web;
– Trametre les comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER o activant el seu perfil en xarxes socials;
– Respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
– Realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’Usuari.
– Utilitzar les seves dades per contactar-, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el
servei prestat.
– notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
– Es realitzaran anàlisis de perfils i d’usabilitat.
– Les dades de clients i / o de proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.
– Seguretat i control de l’afluència de clientela dels locals a través d’un sistema de videovigilància.
Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a rgpd@grupoesencia.es
D’acord amb la LSSICE, GRUP ESENCIA no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials
per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de GRUP ESENCIA, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.
No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.
Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació a el tractament.

No obstant això, l’informem que les nostres polítiques de conservació de la informació s’ajusten als terminis que marquen les diferents responsabilitats legals a l’efecte de prescripció:
a) Regla general:
En virtut del que estableix l’article 30 de el Codi de Comerç, i llevat altres criteris, tots els documents i / o informació de l’empresa es conservarà durant 6 anys.
Això afecta tota la documentació comptable, fiscal, laboral o mercantil, inclosa la correspondència.
b) Terminis específics:
La nostra empresa també ha de marcar uns mínims terminis en funció de la tipologia de dades que es tracti i atenent els diferents terminis de prescripció, que hauran conèixer cada un dels departaments.
En aquest quadre es relacionen els terminis de prescripcions que afecten o poden afectar la nostra organització:

grupo esencia taula privacidad1

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis de l’prestador.
En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts .

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de GRUP ESENCIA a l’acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament al fet que GRUP ESENCIA realitzi les següents activitats i / o accions, llevat que l’Usuari indiqui el contrari:
· L’enviament de comunicacions comercials i / o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
· En cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de GRUP ESENCIA iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.
· La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu. Si vosté remet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, el GRUP ESENCIA quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESIONS O TRANSFERÈNCIAS

GRUPO ESENCIA no lleva a cabo ninguna cesión o comunicación de datos ni dentro ni fuera de la UE. El prestador únicamente facilitará información a las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo orden judicial o por obligación de una norma legal, sin perjuicio de poder bloquear o cancelar su cuenta si puede haber indicios de la comisión de algún delito por parte del usuario. La información facilitada será solamente la que disponga en este momento el prestador. La información que usted nos proporcione tanto a través de este sitio web como a través de la aplicación será alojada en los servidores de GRUPO ESENCIA.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant GRUPO ESENCIA presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a rgpd@rgrupoesencia.es, indicant com Assumpte: “RGPD, Drets afectat”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.
drets:
· Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
· Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
· Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
· Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
· Limitació de l’tractament: comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
· Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
· Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada de l’consentiment no afectarà la licitud de l’tractament efectuat abans de la retirada de l’consentiment.
També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (www.agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL
INFORMACIÓ QUE RECAPTEM
Les dades recollides per part de l’responsable són els següents:
– Aquells que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web.
– Aquells inclosos en els diferents formularis previstos a la pàgina web.
– Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies.
Si contracta el servei / compra el producte mitjançant les nostres pàgines web www.grupoesencia.es, www.restauranteagua.com o www.restaurantetierra.com li demanarem que ens proporcioni informació sobre vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.
A través d’aquesta política de privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de GRUPO ESENCIA, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l’efecte pels centres en els quals els menors formen part.

VIDEOVIGILÀNCIA
A tots els punts de venda es capten imatges amb els únics fins indicats en l’apartat de finalitats de la present política de privacitat i / o a petició d’autoritats públiques.
Disposem de circular informativa a petició dels interessats que la sol·licitin i d’un logotip de zona videovigilada ubicat en lloc previ a la càmera i prou visible que informa que el lloc és un establiment videovigilat.
Les imatges captades per les càmeres es limitaran a l’establiment públic de què es tracti. No es captaran imatges de la via pública a excepció d’una franja mínima dels accessos a l’establiment.
El sistema de gravació s’ubicarà en un lloc vigilat o d’accés restringit. A les imatges obtingudes accedirà només la persona autoritzada i seran conservades durant un termini màxim d’un mes des de la captació.

XARXES SOCIALS
L’informem que GRUPO ESENCIA pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de GRUPO ESENCIA es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.
GRUPO ESENCIA tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.
Queda prohibida la publicació de continguts:
– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que GRUPO ESENCIA consideri inapropiats.
– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció de l’consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, GRUP ESSÈNCIA es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.
Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer propietat de GRUPO ESENCIA, podent enviar informació del seu interès.
Podeu accedir a més informació, així com consultar les empreses que formen part del nostre grup, en la present política de privacitat.
En tot cas, si Vè. Remet informació personal a través de la xarxa social, GRUP ESSÈNCIA quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, i el usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT
Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA
L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és l’Espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

ENVIAMENT CV
En el cas que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre correu electrònic l’informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi de l’perfil de sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant. L’informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més davant possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.
Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció de l’responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.
Les dades es podran tractar i / o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per als mateixos fins abans informats.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
GRUPO ESENCIA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre GRUPO ESENCIA amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta plataforma, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de l’Usuari, sempre que aquest estigui situat en territori espanyol.