Avís legal

2020

Aquest portal web i tot el seu contingut, inclosos els serveis prestats, pertany a GRUPO ESENCIA (carrer Via Augusta 143, 1r 1a 08021 Barcelona). Les empreses que formen aquest grup són:
TIBRIO SL amb CIF B61143699 i domicili social a Passeig marítim de la Barceloneta, 30. 08000 Barcelona. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb a el Tom 36520, Foli 94, S.8, Full B 152.077, telèfon de contacte 932 25 12 72, i email de contacte rgpd@restauranteagua.com.

LA CUINA DEL NINOT, S.L., proveïda de CIF B66453838 i domicili social al C / Casanova, 133. 08036 Barcelona. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona a Tom 44.696, Foli 204, Full B 463.858, telèfon de contacte nombre 931 31 15 50 i correu electrònic de contacte rgpd@restaurantetierra.com.

WALLAJOBS, S.L. proveïda de CIF B67047910 i domicili social a Edifici Palau De Mar, Plaça de Pau Vila, 1, 08039 Barcelona. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona a Tom 46024, Foli 220, Full B 507.108, telèfon de contacte nombre 931 31 15 49 i correu electrònic de contacte rgpd@restaurantebrisa.com.

1.- OBJECTE
GRUPO ESENCIA, com responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús dels llocs web www.grupoesencia.es, www.restauranteagua.com, www.restaurantetierra.com, amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web. A través de les pàgines www.grupoesencia.es, www.restauranteagua.com, www.restaurantetierra.com, GRUPO ESENCIA, facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web. Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d’usuari i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualssevol altres disposicions legals que siguin aplicables.

2.- PROTECCIÓ DE CONTINGUTS
Aquest lloc web proporciona informació sobre GRUPO ESENCIA propietària dels nom dels dominis www.grupoesencia.es, www.restauranteagua.com, www.restaurantetierra.com.
L’usuari entén i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit per GRUPO ESENCIA en el present Lloc Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de la pàgina web o “look and feel”: marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació , així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a GRUPO ESENCIA i / oa tercers als quals els han cedit els seus drets.
En cap cas l’accés a l’Lloc web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Els presents termes i condicions d’ús del Lloc Web no confereixen a l’usuari cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.
Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i / o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, fragmentació i / o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc Web.
Sense perjudici de tot l’anterior, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc Web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en el nostre coneixement a la major brevetat possible.

3.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB

3.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús del web.

La prestació dels serveis per part de GRUPO ESENCIA, té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través del web poden estar subjectes a el pagament d’un preu determinat a les condiciones generals de contractació de l’servei de pagament ofert en cada moment, si es donés el cas.

3.2. Registre d’Usuari
Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Així i tot, GRUPO ESENCIA condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complementació d’el corresponent registre d’Usuari. Aquest registre s’efectuarà en la for ma expressament indicada en la pròpia secció de el servei.

3.3. Veracitat de la informació
Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a GRUP ESENCIA permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a prestador o a tercers.

3.4. Menors d’edat
Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals pot n accedir els menors.

4.- ENLLAÇOS 
Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. GRUPO ESENCIA no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats als webs de tercers, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de l’prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun enllaç que dirigeixi a qualsevol contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

5.- XARXES SOCIALS
L’informem què GRUPO ESENCIA pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de GRUPO ESENCIA es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

6.- MODIFICACIÓ DE L’AVÍS LEGAL, POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
PERSONALS

El responsable de l’Arxiu es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, i l’usuari haurà de consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se de l’existència de canvis en les mateixes, prenent com a referència la data de l’última actualització.
El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades a el Reglament general de Protecció de dades R (UE) 2016/679 , (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LOPDGDD).

Per a més informació, veure la nostra Política de Privacidad 

GRUPO ESENCIA tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats productes o serveis de TIBRIO, S.L, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.
Queda prohibida la publicació de continguts:
– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que GRUPO ESENCIA
consideri no apropiats.
– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció de l’consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, GRUPO ESENCIA es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i / o gràfics són propietat de l’prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part de l’prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de l’prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, textos i / o gràfics aliens a prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat de l’prestador sobre els mateixos,
com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix. Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic dalt ressenyat.

8.-LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquest avís legal s’interpretarà d’acord amb la legislació espanyola.
En els casos en què una de les parts contractants actuï en la posició de CONSUMIDOR, serà d’aplicació la normativa específica per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
Els consumidors i usuaris podran resoldre qualsevol disputa davant el tribunal competent segons el seu lloc de residència o en el d’al domicili social de GRUPO ESENCIA.
En cas que sigui GRUPO ESENCIA qui iniciï una acció judicial davant d’un consumidor, seran competents els tribunals de la jurisdicció de el domicili de l’esmentat consumidor.

En tots els supòsits de contractació mercantil, les parts accepten sotmetre a la jurisdicció exclusiva dels tribunals de BARCELONA.